چرا باید پیشگیری از پوسیدگی را از دندانهای شیری آغاز کرد؟

چرا باید پیشگیری از پوسیدگی را از دندانهای شیری آغاز کرد؟

چرا باید پیشگیری از پوسیدگی را از دندانهای شیری آغاز کرد؟

19 آبان2016
چرا باید پیشگیری از پوسیدگی را از دندانهای شیری آغاز کرد؟

نظارت صحیح بر روی دندان های شیری طبق برنامه ای مدون و همه جانبه می تواند فواید زیر را به دنبال داشته باشد:
1-جلوگیری از پوسیدگی زود هنگام در دندان های شیری و عوارض آن (درد، مشکل در بلع و تکلم و زیبایی، مشکل در تغذیه و رشد و نمو، آسیب به دندانهای دائمی و...) و نظارت بر رویش دندانهای دائمی
2- کاهش نیاز به درمان های پیچیده دندانپزشکی
3- تشخیص زود هنگام بیماریهای سیستمیک خاص با تظاهرات دهانی
4- کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم درمانی برای افراد و همچنین نظام سلامت کشور
5- کاهش عوارض اجتماعی بیماری پوسیدگی مثل غیبت از کار و مدرسه، کاهش بهره وری نیروی کار و...
6- پایه ریزی فرهنگ صحیح سلامت در جامعه و به تبع آن پیشگیری از سایر بیماریهای سیستمیک
7- اشاعه فرهنگ سلامت دهان و دندان در جامعه و تاثیرگذاری بر سایر گروه های سنی
8- یادگیری و یادآوری کردن حفظ سلامت عمومی بدن از طریق اهمیت دادن به رفتارهای بهداشتی دهان و دندان