معاینه دوره ای دندانهای کودکان

معاینه دوره ای دندانهای کودکان به منظور نظارت بر رشد و تكامل سيستم دنداني شيري و دائمي