تشخیص به موقع ناهنجاری های فکی-صورتی

تشخیص به موقع ناهنجاریهای فکی-صورتی و ارجاع برای پیشگیری از پیچیده تر شدن مشکل