آموزش سلامت دهان

آموزش سلامت دهان در سطوح مختلف و با استفاده از روشها و رسانه های آموزشی مختلف با تاكيد بر بهترين شواهد موجود در زمينه روشها و همچنين محتواي آموزشي