دندان های شیری

دندان های شیری

19 آبان2016
دندان های شیری

شرکت ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان، یکی ازمجموعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با رسالت ارتقاء سلامت دهان ایرانیان و با چشم انداز رسیدن به نسل عاری از پوسیدگی تاسیس شده است. موضوع فعالیت این شرکت ارائه بسته های آموزشی تعاملی برای مادران و والدین نوزادان در راستای آموزش سلامت دهان و دندان نوزادشان است. این محصولات در قالب یک برنامه مدون ارتقاء سلامت دهان از بدو تولد ارائه می شوند که شامل مشاوره ها و ارجاعات لازم برای دریافت خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان هم خواهد بود. به خاطر داشته باشیم که: کودکان حق دارند زیبا بخندند.
شرکت ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان، یکی ازمجموعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با رسالت ارتقاء سلامت دهان ایرانیان و با چشم انداز رسیدن به نسل عاری از پوسیدگی تاسیس شده است. موضوع فعالیت این شرکت ارائه بسته های آموزشی تعاملی برای مادران و والدین نوزادان در راستای آموزش سلامت دهان و دندان نوزادشان است. این محصولات در قالب یک برنامه مدون ارتقاء سلامت دهان از بدو تولد ارائه می شوند که شامل مشاوره ها و ارجاعات لازم برای دریافت خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان هم خواهد بود. به خاطر داشته باشیم که: کودکان حق دارند زیبا بخندند.
شرکت ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان، یکی ازمجموعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با رسالت ارتقاء سلامت دهان ایرانیان و با چشم انداز رسیدن به نسل عاری از پوسیدگی تاسیس شده است. موضوع فعالیت این شرکت ارائه بسته های آموزشی تعاملی برای مادران و والدین نوزادان در راستای آموزش سلامت دهان و دندان نوزادشان است. این محصولات در قالب یک برنامه مدون ارتقاء سلامت دهان از بدو تولد ارائه می شوند که شامل مشاوره ها و ارجاعات لازم برای دریافت خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان هم خواهد بود. به خاطر داشته باشیم که: کودکان حق دارند زیبا بخندند.